Cena Karla IV.
Mezinárodní ocenění udílené hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou

Stálá aktuálnost odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků evropského středověku pro naši dobu vedla hlavní město Prahu a Univerzitu Karlovu v Praze v prosinci roku 1992 k zřízení Ceny Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které svým kulturním, vědeckým nebo politickým dílem dosáhly evropského či univerzálního významu a přispěly jím k pozitivnímu směřování současné civilizace a k jejímu přiblížení se principu všelidské světové harmonie.

Spojení hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy jako zřizovatelů ceny Karla IV. není náhodné. Český král Karel IV. byl nejen vynikajícím státníkem, kterému se podařilo dovršit vývoj českého přemyslovského státu a spojit český trůn s císařským trůnem římské říše, ale také tvůrcem a zakladatelem politickým, kulturním a literárním. Je jeho zásluhou, že se Praha stala sídelním městem říše a rovněž díky jeho počinu vznikla první univerzita pro širokou oblast střední Evropy.

Výběr osobnosti pro udělení mezinárodní Ceny Karla IV. provádí podle stanov správní rada zájmového sdružení právnických osob Cena Karla IV. složená ze zástupců hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy v Praze jako zakladatelů sdružení. Výběr kandidáta stvrzují primátor hlavního města Prahy a rektor Univerzity Karlovy, kteří cenu slavnostně vyhlašují.

Cena Karla IV. je udílena zpravidla jednou za dva roky na slavnostním shromáždění, které se koná střídavě v Brožíkově síni Staroměstské radnice a Velké aule Karolina. Cenu předávají společně primátor hlavního města Prahy a rektor Univerzity Karlovy. Součástí ocenění je bronzová plaketa ceny, diplom a peněžní částka ve výši 200 000 Kč.

Dosavadní laureáti mezinárodní Ceny Karla IV.

  • Paul Ricoeur (1993)
  • Carl Friedrich von Weizsäcker (1995)
  • Mstislav Leopoldovič Rostropovič (1998)
  • Ivan Moravec (2000)
  • John Foxton Ross Kerr (2002)
  • Henri de Luxembourg (2018)
  • Joachim Gauck (2019)

Hlavní město Praha Univerzita Karlova v Praze